COH  Nanjing Chapter:
President: Yuzhou Zheng (David)
Parent chaperone: Mrs. Ling Zhou